Arrow
Arrow
Slider

Aktualności

Wesołych Świąt

Zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju, spotkań w gronie
rodziny i przyjaciół
Życzy Zarząd i pracownicy WZP.

 

Walny Zjazd marzec 2019

XIX Walny Zjazd Delegatów Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie odbył się w dniu 23 marca 2019 r. w gmachu Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

Przybyłych na zjazd gości i delegatów powitał Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego Tadeusz Dylon będący Prezesem WZP w Rzeszowie.
Zjazd zaszczycił swoim przybyciem Stanisław Ból – Sekretarz Polskiego Związku Pszczelarskiego i Prezes RZPZP w Piotrkowie Trybunalskim oraz Jego Małżonka.

Uroczystego wręczenia Statuetki ks. dr. Jana Dzierżona dla kol. Sławomira Piotrowskiego, Prezesa Koła Pszczelarzy w Jaśle, dokonali Prezydent i Sekretarz Polskiego Związku Pszczelarskiego.

W Zjeździe wzięło udział 91 spośród 95 delegatów kół terenowych. Przewodniczącym Prezydium Zjazdu został Roman Krawczyk – Wiceprezes Zarządu WZP w Rzeszowie.

Zjazd przyjął jednogłośnie kandydaturę kol. Edwarda Wątróbskiego na Zastępcę Przewodniczącego Zjazdu oraz Edwarda Łukasika i Sławomira Piotrowskiego na Sekretarzy. Po przyjęciu zmian w porządku obrad sprawozdanie z pracy Zarządu Związku przedstawił Prezes Tadeusz Dylon.

W latach 2015-2018 nastąpiło wiele zmian w funkcjonowaniu Związku. Prezes zwrócił uwagę na wydajną gospodarkę finansową, budowanie kapitałów przy jednoczesnym rozwijaniu działalności gospodarczej. Powstał nowy punkt handlowy oferujący produkty pszczele w Domu Handlowym Hetman w Rzeszowie. Wymieniono linię do rozlewania miodu, wprowadzono nowoczesny sprzęt komputerowy w biurach Zarządu i placówkach handlowych, uruchomiono również terminal płatniczy.

Planuje się prowadzenie sprzedaży internetowej.

W okresie sprawozdawczym nastąpił także przyrost ilości terenowych kół pszczelarzy i członków Związku. Coraz więcej kół posiada swój sztandar. Na koniec okresu sprawozdawczego Związek zrzesza obecnie w 56 Kołach 2 689 pszczelarzy posiadających 68 930 rodzin pszczelich.

Zarząd Związku zbierał się najczęściej raz na kwartał i zajmował się m. in. sprawami odznaczeń, ustaleniem wysokości składek, analizą raportów z działalności statutowej. Dokonano również podziału kompetencji członków Zarządu, wnikliwie analizowano działalność handlową Związku.

W roku 2018 dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie utworzono laboratorium do badania pszczół i analizy jakości miodu. Uzyskano również certyfikat na Podkarpacki Miód Spadziowy – chroniona nazwa pochodzenia.

Wysokość składek członkowskich nie została podniesiona. W ramach poprawy pożytków pszczelich systematycznie rozprowadzano sadzonki drzew i krzewów miododajnych. Przywiązywano duża wagę do organizowania imprez pszczelarskich: Wojewódzka Majówka Pszczelarzy w Lubaczowie, Podkarpackie Święto Miodu w Rzeszowie, Pielgrzymka Pszczelarzy do Bazyliki Zwiastowania NMP w Leżajsku i innych. Nie zabrakło również działań zmierzających do ochrony pszczoły miodnej przed zanieczyszczeniami i środkami ochrony roślin. Opieką objęto pasieki z certyfikatem chronionej nazwy pochodzenia.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący kol. Eugeniusz Białas. Zwrócił uwagę na uchwały poprzedniego Zjazdu, w ich ramach zrealizowano nawiązanie ścisłej współpracy z nadleśnictwami na ustawianie pasiek na terenie lasów. Sprawy wymagające ogólnokrajowych uregulowań prawnych jak dopłaty bezpośrednie do rodzin pszczelich czy powołanie rzeczoznawców chorób pszczelich będą w dalszym ciągu przedmiotem rozmów z władzami państwowymi.

W zakresie gospodarki finansowej Związku zwraca uwagę skrupulatne prowadzenie rozliczeń i wzrost dochodu, który na koniec 2018 roku osiągnął poziom 448 528 zł, dla porównania dochód na koniec 2014 roku był na poziomie 2380 zł.

Ustępujący Zarząd uzyskał jednogłośnie absolutorium za okres sprawozdawczy.

Kol. Jan Gorzelany – Prezes Koła Pszczelarzy w Kolbuszowej przedstawił sprawozdanie z pracy Sądu Koleżeńskiego. Rozpatrywał on skargę lokalnej społeczności na pszczelarza posiadającego 40 pniową pasiekę w centrum miejscowości. Po dokonaniu wizji lokalnej i przeprowadzeniu rozpoznania zalecono zmianę lokalizacji pasieczyska pod rygorem wykluczenia ze Związku.

Księgowa Związku Anna Łoza wprowadziła delegatów w tajniki wskaźników ekonomicznych. Potwierdziła szybki wzrost zysków Związku w okresie sprawozdawczym.

Zjazd zajął się również wprowadzeniem zmian do statutu. Przedstawił je kol. Roman Jasiński, Członek Zarządu. Zmiany zostały przyjęte w wyniku głosowań.

Wystąpienie zaproszonego na zjazd gościa w osobie kol. Stanisława Bóla – Sekretarza Polskiego Związku Pszczelarskiego pozwoliło delegatom uzyskać informacje o pracy Zarządu tej ogólnopolskiej organizacji. Zwrócił uwagę na zmiany w funkcjonowaniu struktur po objęciu przez Tadeusza Dylona funkcji Prezydenta PZP.
Promowanie Domu Pszczelarza w Kamiannej powoduje lawinowy wzrost zamówień na noclegi. Już obecnie nastąpiło całkowite obłożenie hotelu w weekendy do lipca, pełny jest portfel zamówień na wakacje i rezerwacja na wrzesień, kiedy będą prowadzone pszczelarskie kwalifikacyjne kursy zawodowe.

W dyskusji uczestników Zjazdu nie zabrakło troski o przyszłość Związku, funkcjonowanie dopłat wspierających gospodarkę pasieczną i rozwiązań polepszających organizację pracy przyszłego Zarządu. Pszczelarze pytali również Prezydenta PZP Tadeusza Dylona o zasady funkcjonowania PZP jako organizacji krajowej.

Jedynym kandydatem na Prezesa Zarządu WZP w Rzeszowie był kol. Tadeusz Dylon i został wybrany na swoją drugą kadencję przy olbrzymim poparciu delegatów. W skład Zarządu weszli: Roman Jasiński i Roman Krawczyk -Wiceprezesi Zarządu, Edward Łukasik – Sekretarz Zarządu oraz Elżbieta Flis, Krzysztof Bałon i Bogdan Gwiszcz – Członkowie Zarządu.
W Komisji Rewizyjnej pracować będą: Barzyk Marek jako Przewodniczący i Jan Chohura i Stanisław Zuber – Członkowie.

Sąd Koleżeński pracował będzie pod kierownictwem Jana Gorzelanego – Przewodniczący. Funkcje Członków Sądu pełnił będzie Józef Kubacki oraz Wojciech Pelczar.
Nowo wybranym władzom Związku z Podkarpacia życzyć należy wszelkiej pomyślności pod kierownictwem swojego Prezesa, a jednocześnie Prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Leszek Klabacha

Wycieczka na Ukrainę

KOŁO PSZCZELARZY BRZESKO ORGANIZUJE

WYCIECZKĘ NA UKRAINĘ

13-16 CZERWIEC 2019

13.06.2019 –1400 WYJAZD BRZESKO

–1445 WYJAZD TARNÓW

– 20/2100 PRZYJAZD LWÓW HOTEL „PATRIARSHYJ” UL. HUTORIWKA 35 B.

14.06.2019 – 700– 800 ŚNIADANIE,

– 830 WYJAZD SZLAKIEM „ZŁOTEJ PODKOWY”

ZAMKI I PAŁACE: OLESKO, PODHORCE, ZŁOCZÓW, BRODY (LUBICZ) (EW. STARE SIOŁO)

ODWIEDZINY U PSZCZELARZY W BRODACH

– OBIADOKOLACJA (EW. U PSZCZELARZY)

– 2130 POWRÓT DO HOTELU

15.06.2019 – 700– 800 ŚNIADANIE

– 830 WYJAZD LWÓW CMENTARZ ŁYCZAKOWSKI,

– ZAKUPY W SKLEPIE PSZCZELARSKIM,

– CZAS WOLNY STARE MIASTO,

– EW. STARY BROWAR ZWIEDZANIE I DEGUSTACJA PIWA

– ZWIEDZANIE PASIEK W OKOLICY LWOWA,

– SPOTKANIE INTEGRACYJNE Z PSZCZELARZAMI Z UKRAINY

16.06.2019 – 700– 800 ŚNIADANIE

1015 – MSZA W KATEDRZE (PLAC KATEDRALNY 1),

1200 OBIAD „PUZATA HATA”

1300 WYJAZD DO POLSKI

PROGRAM WYCIECZKI MOŻE NIEZNACZNIE ULEC ZMIANIE.

KOSZT WYCIECZKI – 650,00 ZŁ CENA ZAWIERA 3 NOCLEGI, 3 ŚNIADANIA, 3 OBIADOKOLACJE, UBEZPIECZENIE, WEJŚCIÓWKI DO ZAMKÓW.

PIERWSZA WPŁATA ZALICZKOWA W KWOCIE 200,00 ZŁ PŁATNA DO 30 KWIETNIA.

W PRZYPADKU REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA NALEŻY ZNALEŹĆ ZASTĘPSTWO NA SWOJE MIEJSCE W PRZECIWNYM WYPADKU KWOTA ZALICZKI NIE BĘDZIE ZWRACANA.

NA UKRAINIE OBOWIĄZUJĄ PASZPORTY ( WAŻNE MINIMUM 6 MIESIĘCY)

REJESTRACJI UCZESTNIKÓW MOŻNA DOKONAĆ U ORGANIZATORA

JANUSZ FILIP, KOŁO PSZCZELARZY BRZESKO TEL.604-205-654

Konferencja na Ukrainie.

„Ochrona i reprodukcja karpackich pszczół”,
konferencja odbędzie się w Użhorodzie (Ukraina) w dniach 10-12 lutego 2019 r.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do p. Katarzyna Sołek
Konsulat Generalny RP we Lwowie
tel.: +38 032 2957968
kom.: +38 0504881465

190125_06-37_309_2