previous arrow
next arrow
Slider

Refundacja na zakup sprzętu pszczelarskiego i urządzeń gospodarki wędrownej – ważne

Drodzy Pszczelarze, chciałbym poinformować, aby dokładnie zwracać uwagę na zapis w § 5 umowy dotyczącej zakupu sprzętu pszczelarskiego lub gospodarki wędrownej, ponieważ w wysyłanej listownie dokumentacji bardzo często brakuje poświadczonego za zgodność z oryginałem z czytelnym imieniem i nazwiskiem dokumentu potwierdzającego umieszczanie produktów pszczelich na rynku, (np. RHD- rolniczy handel detaliczny, sprzedaż bezpośrednia, faktura RR itd.) który to też jest niezbędny do wypłacenia refundacji.

Poniżej zapis ze wzoru umowy, przygotowanego przez ARiMR:

§ 5

W celu uzyskania refundacji odbiorca końcowy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć podmiotowi uprawnionemu w terminie do 30 czerwca 2021 r. następujące dokumenty:

1) poświadczone za zgodność z oryginałem przez odbiorcę końcowego sprzętu czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pracownika KOWR lub ARiMR dwie kserokopie faktur/rachunków dokumentujące poniesione wydatki, określających m. in.nazwę zakupionego sprzętu, producenta, ilość, cenę jednostkową oraz symbol lub typ, zgodnych z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.),

2) poświadczone za zgodność z oryginałem przez odbiorcę końcowego czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pracownika KOWR lub ARiMR dwie kserokopie dokumentów potwierdzających dokonanie płatności w formie bezgotówkowej (wyłącznie: przelewy bankowe, przekazy pocztowe, płatności kartą płatniczą, itp.). Nie wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające wykonanie dyspozycji drogą elektroniczną zawierające adnotację, że zostały sporządzone na podstawie ustawy Prawo bankowe i nie wymagają dodatkowych podpisów oraz stempla bankowego,

3) poświadczone za zgodność z oryginałem przez odbiorcę końcowego czytelnym imieniem i nazwiskiem kopie dokumentów potwierdzających, że umieszcza produkty pszczele na rynku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (np. w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego).

Dodatkowo w umowie na zakup urządzeń do gospodarki wędrownej:

3) w przypadku zakupu przyczep (lawet) do przewozu uli – poświadczone za zgodność z oryginałem przez odbiorcę końcowego czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pracownika KOWR lub ARiMR kserokopie dokumentów potwierdzających rejestrację przyczepy oraz polisy ubezpieczenia OC przyczepy.

W każdym roku, w którym stara się o refundację należy dołączyć wszystkie dokumenty.

Proszę o przekazywanie tej informacji w kołach.