previous arrow
next arrow
Slider

Programy wsparcia

 

Pomoc finansowa w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” kierowana jest do branży pszczelarskiej, gdzie końcowymi odbiorcami wsparcia są producenci produktów pszczelich posiadający rodziny pszczele, wpisani do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

W ramach dofinansowania realizowane są wymienione niżej projekty.

1. SZKOLENIA

Cel podejmowanego działania

Zapewnienie rozwoju sektora pszczelarskiego poprzez przekazywanie i rozpowszechnianie aktualnych informacji przede wszystkim z zakresu prowadzenia gospodarki pasiecznej, chorób pszczół i ich zwalczania oraz zapobiegania, biologii rodziny pszczelej, pożytków i produktów pszczelich, marketingu i pozycjonowania na rynku produktów, ekonomiki gospodarki pasiecznej, wędrownej gospodarki pasiecznej.

Uczestnikami szkoleń mogą być pszczelarze podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe, posiadający nr weterynaryjny pasieki lub wpis do rejestru PLW.

2. ZAKUP SPRZĘTU PSZCZELARSKIEGO

Cel podejmowanego działania

Poprawa produkcji pasiecznej, poprawa jakości pozyskiwanych produktów pszczelich oraz wzmocnienie procesów modernizacyjnych gospodarstw pasiecznych.

Końcowym odbiorcą pomocy może być jedynie producent produktów pszczelich, który posiada co najmniej 10 rodzin pszczelich pod warunkiem, że inwestycja w ramach „Zakupu sprzętu pszczelarskiego” nie będzie wspierana w ramach działań: „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, „Premie dla młodych rolników” oraz „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” objętych programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z rozporządzeniem nr 1305/2013.

Refundacji podlegać będą wyłącznie koszty poniesione na zakup fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu pszczelarskiego, tj.:
miodarek,
odstojników,
dekrystalizatorów,
stołów do odsklepiania plastrów,
suszarek do suszenia obnóży pyłkowych,
topiarek do wosku,
urządzeń do kremowania miodu,
refraktometrów,
wózków ręcznych do transportu uli,
wialni do pyłku,
uli wszystkich typów lub ich elementów – w skład ula wchodzi dennica, korpusy, daszek, powałka (opcjonalnie), stojak (opcjonalnie), dopuszcza się zakup każdego z tych elementów oddzielnie.

3. ZAKUP LEKÓW DO ZWALCZANIA WARROZY

Cel podejmowanego działania

Wspieranie walki z warrozą poprzez obniżenie kosztów leczenia pszczół, które ponoszą pszczelarze.

Refundowane są koszty poniesione na zakup środków do zwalczania warrozy dla producentów produktów pszczelich, posiadających weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpisanych do rejestru PLW.

4. ZAKUP URZĄDZEŃ DO PROWADZENIA GOSPODARKI WĘDROWNEJ

Cel podejmowanego działania

Poprawa wydajności produkcji pasiecznej oraz pozyskiwania miodów odmianowych oraz wzrost zainteresowania wśród pszczelarzy do prowadzenia gospodarki wędrownej.

Końcowym odbiorcą pomocy może być producent produktów pszczelich, który posiada co najmniej:

30 rodzin pszczelich – przy zakupie przyczep (lawet) do przewozu uli, wag pasiecznych, urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli,

150 rodzin pszczelich – przy zakupie ładowarek, miniładowarek oraz innych wózków samojezdnych do załadunku i rozładunku uli.

5. ZAKUP PSZCZÓŁ

Cel podejmowanego działania

Odbudowa liczebności pogłowia pszczół w Polsce, podniesienie wartości użytkowej pogłowia pszczół, zwiększenie wydajności rodzin pszczelich, zwiększenie liczby rodzin pszczelich, zapewnienie zapylania roślin na jak największym obszarze.

Refundacji podlegają koszty poniesione na zakup matek pszczelich z pasiek pochodzących
z linii hodowlanych pszczół, będących pod oceną prowadzoną przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa
oraz pakietów, odkładów z matkami pszczelimi pochodzącymi z linii hodowlanych pszczół, dokonanych wyłącznie na potrzeby gospodarstw pasiecznych, posiadających weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpisanych do rejestru PLW.