previous arrow
next arrow
Slider

Odpowiedź z ARiMR odnośnie interwencji pszczelarskich

Proszę o zapoznanie się z odpowiedzą z ARiMR skierowaną do WZP w Rzeszowie.

Pragnę także poinformować, że w przypadku, gdy Pszczelarz podał numer EP innej osoby to nie otrzyma dofinansowania, proszę mieć tego świadomość. Według wstępnych informacji jest grupka Pszczelarzy, która podała numery innych osób, a sami nie są wpisani do rejestru EP (nawet jako współposiadający wpis).

Pszczelarze, którzy współposiadają nr EP, np. z małżonką a nie byli wpisani jako pierwszy producent, najprawdopodobniej będą musieli wtedy napisać stosowne oświadczenie.

Szanowny Panie,

W nawiązaniu do poniższego maila uprzejmie informuję, jak poniżej.

Pyt. 1 z pisma Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie (załączonego do maila) skierowanego do Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie, tj.:

Czy osoba trzecia w imieniu Pszczelarza może dokonać zapłaty za sprzęt pszczelarski, a przy rozliczeniu do potwierdzenia przelewu dołączyć oświadczenie osoby dokonującej płatność?

Przykład: Kolega z własnego konta bankowego dokonuje zapłaty za sprzęt pszczelarski w imieniu Pszczelarza i pisze oświadczenie: „Oświadczam, że użyczyłem mojego konta bankowego Panu XYZ, w celu zapłaty za sprzęt pszczelarski/fakturę VAR nr 1234, w ramach refundacji Xyz”.

Odpowiedź:

Taka możliwość jest dopuszczalna. Płatności w imieniu pszczelarza, który ubiega się o dofinasowanie kosztów zakupu sprzętu, w szczególnych przypadkach może dokonać osoba trzecia, która jest zobowiązana napisać stosowne oświadczenie (na przykład zaproponowane w Pyt. 1), i dołączyć oświadczenie do Wniosku o płatność (WoP) wraz ze skanem faktury i potwierdzeniem dokonania zapłaty w formie bezgotówkowej oraz ewentualnymi innymi załącznikami. W oświadczeniu należy opisać fakturę, która jest opłacana oraz podać imię i nazwisko pszczelarza, na którego imiennie wystawiona jest faktura i który ubiega się o dofinansowanie. Oświadczenie musi być opatrzone własnoręcznym podpisem przez jego wystawcę.

W przypadku dokonywania płatności w imieniu pszczelarza ubiegającego się w ARiMR o refundację kosztów zakupu sprzętu pszczelarskiego należy w tytule płatności zawrzeć informację, że jest to płatność realizowana w imieniu pszczelarza oraz podać jego imię i nazwisko, itp.

Należy jednak nadmienić, że każdy indywidulany pszczelarz zakupujący sprzęt pszczelarski musi posiadać nr EP, jak i numer rachunku bankowego. W przypadku niepodania/niezaktualizowania numeru konta bankowego, ARiMR nie będzie miała możliwości przesłania środków finansowych  w ramach refundacji dla beneficjenta pomocy – indywidualnego pszczelarza.

Pyt. 2 z pisma Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie (załączonego do maila) skierowanego do Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie, tj.:

Jak należy postąpić w sytuacji, gdy w niektórych bankach system generuje jedynie pierwszego współwłaściciela konta?

Przykład: Małżeństwo/ojciec z synem, itp. posiada wspólne konto bankowe ale na wydruku potwierdzenia widnieje małżonka/ojciec a nie Pszczelarz, który jest współwłaścicielem konta i stara się o dofinansowanie.

Odpowiedź:

W sytuacji, gdy system bankowy wygeneruje tylko pierwszego współwłaściciela konta bankowego (a nie jest nim beneficjent pomocy) można napisać stosowne oświadczenie i w takim przypadku dołączyć oświadczenie jako jeden z załączników do Wniosku o płatność (WoP). Stosowne oświadczenie musi być sporządzone przez pszczelarza ubiegającego się o płatność i musi być przez niego podpisane własnoręcznym podpisem.

Podobnie jak w przypadku odpowiedzi na Pyt. 1 należy mieć na uwadze, że beneficjent zobowiązany jest do podania/zaktualizowania numeru rachunku bankowego, na który trafią środki finansowe, o które ubiega się beneficjent.

Pytanie z poniższego maila, tj.:

Czy będzie możliwość dopisywania Pszczelarzy na zakup sprzętu, leków i matek/odkładów? – Na szkoleniu w Centrali ARiMR, które odbyło się w dniu 23.03.2023 r., było zapowiedziane, że będzie taka możliwość pod warunkiem, że Pszczelarze, którzy nie zostali wysłani we wniosku będą spełniali kryteria we wniosku o płatność, maksymalnie do kwoty, która zostanie przekazana Związkom na podstawie wniosków z możliwością przesunięć 20% kwoty z innego projektu.

Chodzi tutaj głównie o pszczelarzy, którzy rezygnują a w ich miejsce chcą wejść inni.

O powyższe pytam dlatego, że chodzą słuchy, że nie będzie takiej możliwości, mimo wcześniejszych zapowiedzi.

Odpowiedź:

Na szkoleniu w Centrali ARiMR, które odbyło się w dniu 23.03.2023 r. była przekazana informacja, że pszczelarze, którzy nie zostali wyszczególnieni we Wniosku o przyznanie pomocy (WoPP) będą mogli się znaleźć we Wniosku o płatność (WoP). Jeżeli jedni pszczelarze zrezygnują lub ograniczą planowane zakupy, w ich miejsce będą mogli „wejść” nowi pszczelarze pod warunkiem, że spełnią oni wszystkie kryteria, aby móc ubiegać się o płatność w ramach danej interwencji.

Informacja ta pozostaje aktualna.

Z wyrazami szacunku,

Sekretariat 

Departament Rynków Rolnych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa