previous arrow
next arrow
Slider

Składanie wniosków na zakup sprzętu pszczelarskiego w ramach refundacji na rok 2024 – aktualizacja – termin składania przedłużony do 30.11.2023 r.

Informujemy o przedłużeniu składania zapotrzebowań na zakup sprzętu pszczelarskiego do WZP w Rzeszowie do 30.11.2023 r. (aktualizacja 23.11.2023 r.).

Drodzy Pszczelarze, w dniu 07 września 2023 r. wysłałem do ARiMR zapytanie odnośnie naboru wniosków w ramach refundacji na rok 2024. W odpowiedzi otrzymałem informację, że ARiMR planuje uruchomić nabór wniosków o przyznanie pomocy w IV kwartale 2023r.

W nawiązaniu do informacji przekazanej przez ARiMR, musimy zbierać zapotrzebowanie na zakup sprzętu pszczelarskiego, gdyż w przypadku potencjonalnego uruchomienia naboru w październiku, będzie tylko 14 dni na wysłanie wniosków do ARiMR. Jeśli będziemy zwlekać i poczekamy na informację z ARiMR o uruchomieniu naboru to nie ma szans, aby wszyscy, którzy planują zakupić sprzęt w przyszłym roku zdążyli złożyć wnioski do WZP.

Informujemy, że zapotrzebowanie na sprzęt pszczelarski można składać do 30 września 2023 roku, zachęcamy do przesyłania wniosków zbiorczo z całych kół, poniżej wnioski:

Proszę, aby nie kupować sprzętu przed oficjalną informacją, opublikowaną przez ARiMR.

Wycinek regulaminu interwencji w sektorze pszczelarskim dotyczący zakupu sprzętu pszczelarskiego, opublikowanego w marcu br.

II. Warunki szczegółowe
1. I.6.2. „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych”
A. Wniosek o przyznanie pomocy może złożyć:
a) indywidualny pszczelarz, będący producentem produktów pszczelich,
b) organizacja pszczelarska wnioskująca o pomoc w imieniu pszczelarzy, działająca w formie:
− związków pszczelarskich;
− stowarzyszeń pszczelarzy;
− zrzeszeń pszczelarzy;
− spółdzielni pszczelarskich;
− grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.
B. W ramach interwencji I.6.2 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych”, pszczelarz składający wniosek o przyznanie pomocy indywidualnie bądź pszczelarz objęty wnioskiem organizacji pszczelarskiej musi:
a) prowadzić działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół (Apis mellifera) i jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
b) umieszczać na rynku produkty pszczele, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego),
c) posiadać co najmniej 10 pni pszczelich.

C. Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej:
1) miodarek,
2) odstojników,
3) dekrystalizatorów,
4) stołów do odsklepiania plastrów,
5) suszarek do suszenia obnóży pyłkowych,
6) topiarek do wosku,
7) urządzeń do kremowania miodu,
8) refraktometrów,
9) wózków ręcznych do transportu uli,
10) wialni do pyłku,
11) uli lub ich elementów,
12) krat odgrodowych i innych izolatorów ramkowych,
13) urządzeń do omiatania pszczół,
14) poławiaczy pyłku,
15) sprzętu do pozyskiwania pierzgi,
16) wag pasiecznych,
17) pakietów ramek ulowych (jeden pakiet to 100 ramek ulowych dowolnego typu),
18) kamer cyfrowych/fotopułapek (wartość refundacji do 300 zł za kamerę).

D. Koszt jest kwalifikowalny, jeżeli:
1) jest zgodny z przepisami prawa i umową,
2) spełnia warunki określone w Regulaminie,
3) został należycie udokumentowany,
4) został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny,
5) jest uzasadniony zakresem operacji, niezbędny do jej realizacji i osiągnięcia jej celu.
E. Kosztem kwalifikowalnym operacji są koszty poniesione przez wnioskodawcę nie wcześniej niż od dnia 16 października danego roku pszczelarskiego i nie później niż do dnia 15 października następnego roku pszczelarskiego, przy czym nie są wspierane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed dniem rozpoczęcia danego roku pszczelarskiego, wyjątek stanowi rok pszczelarski 2023, w którym będą refundowane koszty zakupów zrealizowane od dnia 1 stycznia 2023 r.
F. Do kosztów kwalifikowalnych operacji nie zalicza się zakupu:
1) używanego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej,
2) sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej innego niż wskazany w lit. C,
3) sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej przez organizację pszczelarską występującą o przyznanie pomocy i prowadzącą jednocześnie działalność gospodarczą (ewentualnie statutową) polegającą na sprzedaży sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej w ramach operacji objętej niniejszym naborem.
G. Każdy sprzęt, którego wartość jednostkowa zakupu netto przekracza 1 000 zł, a sprzęt ten podlegał refundacji, musi być trwale oznakowany w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację, tj. napisem „ARiMR – (rok zakupu)”.
H. Pomoc przyznaje się na operację, która jest realizowana w jednym etapie.
I. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji do 60% kosztów netto poniesionych i opłaconych przez beneficjenta zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej. Pszczelarz składający wniosek indywidualnie bądź za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej zobowiązany jest do dokonania zakupu sprzętu pszczelarskiego za własne środki.
J. Pomoc jest udzielana do wysokości limitu na pszczelarza, który wynosi 100 zł na jeden posiadany pień pszczeli (wg stanu na dzień złożenia wniosku) oraz nie więcej niż 15 000 zł w danym roku pszczelarskim.
K. Pszczelarz, który jest uprawniony do korzystania ze wsparcia w ramach niniejszego rodzaju interwencji pszczelarskiej, nie może korzystać w ramach PS WPR ze wsparcia w ramach interwencji I.10.1.1 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność” (dotacje) oraz
interwencji I.10.5 „Rozwój małych gospodarstw”, w zakresie sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej, wspieranych w ramach niniejszych interwencji.

Poniżej cały regulamin, zachęcam do zapoznania się także w sprawie zakupu leków i matek/ odkładów pszczelich. Najprawdopodobniej regulamin zostanie jeszcze zaktualizowany w najbliższej przyszłości, w takim przypadku automatycznie będzie to miało wpływ na już złożone wnioski.