previous arrow
next arrow
Slider

Konferencja „Znaczenie pasów kwietnych w rolnictwie”

3 grudnia 2020 roku odbędzie się już trzecia, doroczna konferencja pod tytuł‚em „Znaczenie pasów kwietnych w rolnictwie”€.

Udział‚ w konferencji może wziąć‡ każdy, kto zainteresowany jest tym tematem.

Celem konferencji jest upowszechnianie wiedzy na temat stosowania pasów kwietnych w rolnictwie. Pasy kwietne stanowią… ś›rodowisko życia wielu gatunków organizmów, w tym owadów zapylają…cych roś›liny oraz naturalnych wrogów szkodników roś›lin uprawnych -€“ pająków, parazytoidów i owadów drapieźnych. Dzięki temu pasy kwietne sprzyjają… zmniejszaniu iloś›ci stosowanych insektycydów, co także przyczynia się™ do podwyższania różnorodności biologicznej.

Termin tegorocznej konferencji przypada akurat na czas ustalania kształ‚tu Krajowego Planu Strategicznego (czyli nastę™pcy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2021-27. Mamy nadzieję™, że będzie ona istotnym gł‚osem w sprawie wprowadzenia finansowego wsparcia stosowania pasów kwietnych w polskim rolnictwie.

Podczas tegorocznej konferencji usł‚yszą… Pań„stwo m.in. referaty prezentujące wyniki badań„ nad eksperymentalnymi pasami kwietnymi, prowadzonych w Polsce w latach 2018-2019, a także wykł‚ad na temat stosowania upraw współ‚rzędnych i pasów kwietnych w sadownictwie. Bę™dzie również przetł‚umaczony na język polski wykł‚ad gościa specjalnego, dr. Bena Woodcocka z Centre for Ecology and Hydrology w Wielkiej Brytanii. Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą… pogodzenia intensywnej gospodarki rolnej z utrzymaniem i poprawą rodzimej różnorodnoś›ci biologicznej oraz świadczonych przez nie usług ekosystemowych. Wiele jego publikacji dotyczy praktycznej ochrony przyrody, zwią…zanej z rozwojem programów rolno-ś›rodowiskowych. Jest autorem okoł‚o 100 publikacji naukowych, z których najwię™cej dotyczył‚o owadów zapylających i pestycydów – nikotynoidów.
W cz궛ci popołudniowej przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawi stan przygotowań„ Krajowego Planu Strategicznego na lata 2021-27 oraz propozycje dotyczą…ce uwzględnienia pasów kwietnych w tym planie.

Formularz rejestracyjny znajduje się pod adresem: https://forms.gle/qrPqLPFdeeCZNBSm9