previous arrow
next arrow
Slider

admin

Formularz zapotrzebowania na sprzęt pszczelarski w roku 2023 – aktualizacja 30.01.2023 r.

Prosimy o składanie formularzy zapotrzebowania na sprzęt pszczelarski wraz z załącznikiem, najpóźniej do 15 lutego.

Na chwilę obecną nie zostały udostępnione szczegółowe warunki Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich, dlatego też powyżej do pobrania Plan Strategiczny dla WPR – od 674 do 697 strony znajdują się informacje dotyczące interwencji w sektorze pszczelarskim.

Polski Związek Pszczelarski interweniuje w sprawie braku Wytycznych dla Interwencji w sektorze pszczelarskim

Z dniem 1 stycznia 2023 r.  powinny wejść w życie Wytyczne do  Interwencji w sektorze pszczelarskim zgodne z Planem Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027. Wraz z nadejściem tej daty powinna istnieć możliwość dokonywania zakupów w ramach interwencji. Nie mając żadnych informacji Polski związek Pszczelarski podjął interwencję w MRiRW i szybko otrzymał odpowiedź w tej sprawie.

Jednoczenie przypominamy, że w mechanizmach administrowanych przez Agencję mogą uczestniczyć podmioty wpisane do ewidencji producentów (na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – Dz. U. z 2022 r. poz. 203, z późn. zm.).

Zatem należy wskazać, iż każdy pszczelarz ubiegając się o pomoc indywidualnie lub za pośrednictwem organizacji musi posiadać numer EP, nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wpis do ewidencji producentów uzyskuje się składając wniosek do Kierownika Biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wnioskodawcy. Formularz wniosku wraz z instrukcją wypełniania dostępny jest na stronie internetowej ARiMR Wniosek o wpis do ewidencji producentów – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Wyniki Konkursu na „Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie” w 2022 r.

W dniu 30 listopada 2022 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w drodze Uchwały Nr 437/8950/22 z dnia 15 listopada 2022r. w celu rozstrzygnięcia konkursu „Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie”, zorganizowanego w 2022 r. w ramach kampanii informacyjno – edukacyjnej pn: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”.

Komisja obradowała zgodnie z § 5  Regulaminu Konkursu  w składzie:

 1. Tadeusz Dylon – Przewodniczący Komisji konkursowej
 2. Roman Jasiński– Członek Komisji konkursowej
 3. Maciej Pietrucha – Członek Komisji konkursowej
 4. Agnieszka Woźniacka – Członek Komisji konkursowej

W ramach konkursu „Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie” zorganizowanego w 2022 r., na adres Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie wpłynęło 17 wypełnionych ankiet konkursowych, z czego jedna złożona przez Koło Pszczelarzy w Przeworsku wpłynęła po terminie, tj. po 18 listopada 2022 r. oraz druga złożona została złożona przez podmiot nieuprawniony, tj. Rejonowe Koło Pszczelarzy w Tarnobrzegu.

W związku z powyższym ocenie podlegało 15 regulaminowo złożonych ankiet. 

Zgodnie z Regulaminem, ankiety zostały przyporządkowane do poszczególnych grup ustalonych ze względu na ilość członków zrzeszonych przez poszczególne Koła.

Każdy z członków Komisji ocenił ankiety zgodnie z punktacją określoną  w § 6 Regulaminu Konkursu. Z punktów przyznanych przez poszczególnych członków Komisji,  została wyciągnięta średnia arytmetyczna, stanowiąca ostateczna ocenę danego Koła.

Na  podstawie przyznanej punktacji Komisja Konkursowa wybrała z każdej z ustalonych kategorii  po jednym Kole, które uzyskało najwyższą liczbę punktów, wyłaniając tym samym laureatów konkursu, którzy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostałe 12 Kół Pszczelarskich otrzyma nagrody pocieszenia. Szczegóły znajdują się w poniższym załączniku.

Rozstrzygnięcie Konkursu na „Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie” w 2022 r. (plik pdf, rozmiar 442 KB). – brak wersji edytowalnej

Rozdanie nagród nastąpi w siedzibie Urzędu Marszłkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów) w dniu 13.12.2022 r. o godzinie 14:00 w sali 147.

Informacja ze spotkania Grupy Roboczej “Miód” w Brukseli połączonej z degustacją miodów

W dniu 9.11.2022 odbyło się w siedzibie COPA COGECA spotkanie Grupy Roboczej „Miód”. Miało ono formę hybrydową – uczestnicy online, mogli być tylko obserwatorami, bez możliwości zabierania głosu. Z powodu utrudnień komunikacyjnych (generalny strajk związków zawodowych w Brukseli) przedstawicielowi Polskiego Związku Pszczelarskiego nie udało się osobiście dotrzeć na spotkanie, ale materiały dotyczące Polski dostarczono mailowo i przesyłką kurierską.

Grupa Robocza „Miód” stawia sobie dwa główne cele:

 • polepszenie przekazywania konsumentom kraju lub krajów pochodzenia sprzedawanego miodu oraz informacji na temat jego jakości,
 • zapobieganie sytuacji, aby pszczelarze byli zmuszeni konkurować z produktami które nie spełniają wymogów oznaczenia „miód”.

Stwierdzono, że na etykiecie zamiast informacji „mieszanka miodów pochodzących z Unii Europejskiej”, „mieszanka miodów niepochodzących z Unii Europejskiej”, „mieszanka miodów pochodzących i niepochodzących z Unii Europejskiej” powinna znaleźć się informacja – lista krajów pochodzenia produktu w kolejności malejącej, wraz z informacją na temat ilości procentowej w mieszance.

Można to zidentyfikować jedynie poprzez zapewnienie identyfikowalności od pszczelarza do konsumenta. Obecna obowiązkowa identyfikowalność (rozporządzenie (WE) 178/2002) nie umożliwia ustanowienia związku między różnymi operatorami, którzy zajmują się miodem i utrudnia proces monitorowania, który wymaga wielu operatorów. W praktyce, śledzenie pochodzenia miodu jest obecnie nierealistyczne, co wiąże się z ryzykiem fałszowania miodu.

Grupa Robocza  „Miód” zaproponowała zatem, aby wprowadzany na rynek miód, który jest wyprodukowany w UE lub importowany do UE, zawierał przynajmniej kod identyfikacyjny związany z systemem śledzenia. Pozwoli to właściwym organom śledzić miód aż do poziomu pszczelarza zbierającego miód. Konsumenci mieliby w ten sposób dostęp do kontroli miodu (pod warunkiem otrzymania wcześniejszej zgody od producentów).


Dyrektywa określa, że należy pozwolić miodowi dojrzeć. Należy wyjaśnić zatem terminy pszczelarskie przedstawiając dodatkowe informacje, aby jasno wykazać wkład pszczół, dzięki któremu miód nabywa wszystkie swoje właściwości podczas tego ważnego etapu. Należy również unikać procesów szkodliwych dla wrażliwych elementów miodu (np. lotnych związków zapachowych), takich jak na przykład suszenie podciśnieniowe, które pozwala na bardzo szybkie osuszenie nektarów zebranych przez pszczoły.

Grupa Robocza „Miód” wskazała, że zapylacze i rolnicy są od siebie współzależni i niezastąpieni: rolnicy potrzebują zapylania upraw, aby z powodzeniem uprawiać europejską żywność, a zatem mają symbiotyczny interes w przyczynianiu się do przetrwania i rozkwitu populacji zapylaczy. Tym bardziej, że wiele upraw daje wyższe plony i często lepszą jakość, gdy są zapylane przez pszczoły i inne zapylacze – co należy stale podkreślać.

Populacje dzikich zapylaczy zmniejszają się w występowaniu i różnorodności w Europie z powodu utraty, degradacji i fragmentacji bogatych w kwiaty siedlisk i miejsc gniazdowania, niewłaściwego stosowania środków ochrony roślin, stale rosnące zagrożenie inwazyjnymi gatunkami obcymi oraz rosnące temperatury i ekstremalne zjawiska pogodowe spowodowane zmianami klimatu.

Copa i Cogeca, reprezentujące pszczelarzy, rolników i ich spółdzielnie, uznają że zwiększenie powierzchni i jakości siedlisk zapylaczy oraz zasobów pokarmowych na tych terenach może przyczynić się do zwiększenia populacji, a także różnorodności zapylaczy.

Podniesiony został również temat stosowania środków ochrony roślin, które powinny być stosowane tylko późnym popołudniem lub wieczorem, kiedy pszczoły są mniej aktywne. Lepiej je stosować w określonych warunkach wilgotności, kiedy zapylacze nie latają, a rośliny lepiej wchłaniają wszelkie substancje, które mogą znajdować się na powierzchni.

Przedstawiciel Holandii zwrócił uwagę na fakt, że pszczelarstwo napotyka w jego kraju na opór nie tylko organizacji ekologicznych, ale nawet przedstawicieli władz lokalnych – w Amsterdamie i Rotterdamie wprowadzono ograniczenia w ilości uli, ponieważ. uznano, że jest za dużo pszczół miodnych i stanowią one konkurencję dla dzikich zapylaczy

Uczestnikom Grupy przekazano informację, że do dnia 9.11.2022 Komisja zatwierdziła 13 Krajowych Planów Strategicznych dla WPR (w tym również plan dla Polski jako jeden z pierwszych). W dniu 11.11 zostały zatwierdzone dodatkowe 2 plany dla Estonii i Łotwy. Uczestnicy spotkania podkreślili, że konieczne jest większe wsparcie ze strony organów europejskich jak i rządów krajowych. Producenci podkreślili, że obecna sytuacja rynkowa, ogromny wzrost kosztów, nieuczciwa konkurencja, fałszowanie miodu, import z Chin i Ukrainy stanowią ogromne wyzwania i bez wsparcia finansowego i legislacyjnego, pszczelarstwo może stać się wymierającą gałęzią rolnictwa, co będzie miało katastrofalne konsekwencje.

Kolejnym tematem dyskusji był dokument orientacyjny COPA COGECA „Zrównoważoność europejskiego pszczelarstwa”. Wszyscy uczestnicy spotkania podkreślili konieczność zwiększenia ilości badań i opracowań, które będą koncentrowały się na problemach danych regionów. Badania przeprowadzone całościowo w jednym kraju nie obejmują różnic istniejących w odmiennych środowiskowo regionach tego kraju, a z pewnością nie są nieadekwatne w stosunku do innych krajów. Konieczne jest też rozpoczęcie badań na temat wpływu śladu węglowego na pszczelarstwo.

W godzinach popołudniowych miało miejsce wydarzenie pt. „Przejrzystość w zakresie pochodzenia miodu w UE –  pilna potrzeba zmian. Aktualizacja  dyrektywy w celu uzyskania lepszych informacji od ula do słoika”

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście Pani Brigitte Missone – Kierownik Wydziału Produktów Zwierzęcych DG Agri, Pani Stanislav Nemec – zastępca rzecznika Komisji Specjalnej ds. Rolnictwa, kierownik Działu Rolnictwa i Środowiska w Stałym Przedstawicielstwie Republiki Czeskiej przy Unii Europejskiej oraz Pan Norbert Lins – przewodniczący Komitetu ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim. Głównym tematem spotkania była rewizja dyrektywy miodowej.

Oprócz pszczelarzy i członków Grupy Roboczej, salę zapełnili niektórzy eurodeputowani i attaché, by prowadzić aktywną i interesującą dyskusję. Pszczelarze przedstawili swoje poglądy na temat zmiany dyrektywy, zwłaszcza na temat systemów etykietowania i identyfikowalności. Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i Rady dobrze przyjęli ich przesłanie i obiecali wsparcie  wobec Komisji Europejskiej.

Rewizja dyrektywy miodowej powinna zostać opublikowana w I kwartale 2023 roku.

W trakcie dyskusji Pani Missone uznała, że obowiązujące oznakowania (Made in EU) są w zupełności wystarczające, bo przecież jesteśmy „wspólnym rynkiem” i nie ma konieczności podawania kraju pochodzenia. Spotkało się to z dużym sprzeciwem zgromadzonych przedstawicieli Grupy Roboczej. W swoich wypowiedziach podkreślali, że pełniejsza informacja na etykiecie, nie tylko zapewni więcej informacji konsumentom, ale, przede wszystkim, ułatwi walkę z fałszowaniem miodu i nieuczciwą konkurencją.

Następnie odbyła się degustacja miodów z różnych krajów UE, między innymi fińskich, włoskich, niemieckich, hiszpańskich.

Polski miód, dostarczony przez Polski Związek Pszczelarski, dzięki uprzejmości Wojewódzkich Związków Pszczelarzy w Lublinie i Rzeszowie, cieszył się dużym uznaniem zarówno wśród profesjonalistów, jak i zebranych gości.

Miody z Lubelszczyzny – gryczany, lipowy i wielokwiatowy, pozyskane zostały z terenów gdzie występuje duża bioróżnorodność. Te miody zostały uznane za jedne z bardziej wyjątkowych.

Podkarpacki miód spadziowy dostarczony przez WZP w Rzeszowie to miód o niepowtarzalnych walorach leczniczych i smakowych, ponieważ źródłem jego pochodzenia jest obszar naturalnych terenów lasów iglastych, w których udział jodły pospolitej jest dominujący.  Na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 710/2010 z dnia 7.08.2010 r. został on wpisany do rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych. Wyróżnienie to możliwe jest tylko w odniesieniu do tych produktów rolnych i środków spożywczych, których cały proces technologiczny, tj.: produkcja, przetwarzanie i przygotowanie odbywa się na określonym obszarze geograficznym. Jakość produktu lub jego cechy charakterystyczne powinny być głównie lub wyłącznie związane z tym szczególnym otoczeniem geograficznym i właściwymi dla niego czynnikami naturalnymi oraz ludzkimi.

Polski miód spadziowy został oceniony bardzo wysoko przez degustujących go uczestników spotkania.

Informacja i zdjęcia: Paweł Tuszyński

Konkurs na „Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie”

Zarząd Województwa Podkarpackiego oraz Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie, zapraszają do udziału w tegorocznej edycji konkursu pn.:

„Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie”, realizowanego w ramach kampanii informacyjno – edukacyjnej „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”.

W załączeniu znajdziecie Państwo przedmiotową uchwałę wraz z regulaminem oraz ankietą konkursową w wersji edytowalnej.

Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez wysłanie wypełnionej ankiety do dnia 18 listopada br., na adres do korespondencji: Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie, ul. Ustrzycka 117 a, 35-504 Rzeszów lub złożenie osobiście w siedzibie Związku.

Pielgrzymka do Leżajska

Informujemy, że w dniu 04 grudnia 2022 r. odbędzie się pielgrzymka do Leżajska.

Szczegółowe informację już wkrótce.

Ważna informacja – obowiązek posiadania EP dla korzystających z dofinansowań w przyszłym roku

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, z późn. zm.) ARiMR informuje, iż w mechanizmach administrowanych przez Agencję mogą uczestniczyć podmioty wpisane do ewidencji producentów. Zatem należy wskazać, iż każdy pszczelarz ubiegający się o pomoc indywidualnie lub za pośrednictwem organizacji musi posiadać numer EP, nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wpis do ewidencji producentów uzyskuje się składając wniosek do Kierownika biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Formularz wniosku wraz z instrukcją wypełniania dostępny jest na stronie:

https://www.gov.pl/web/arimr/wniosek-o-wpis-do-ewidencji-producentow2

Ponadto informujemy, że na obecną chwilę ARiMR nie opublikował warunków wsparcia rynku produktów pszczelich.

W dniu 08.10.2022 r. odbyło się XVII Podkarpackie Święto Miodu

W zeszłą sobotę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbyło się XVII Podkarpackie Święto Miodu połączone z kiermaszem. Na święcie pojawili się mieszkańcy Podkarpacia, oraz pszczelarze z całego województwa.

🍯

Podczas wydarzenia rozstrzygnięte zostały konkursy.

🐝

,, Najlepsza Pasieka Podkarpacia 2022″

🐝

,, Najlepsze miody pitne”

🐝

,, Najlepsze nalewki miodowe”

🐝

,, Najlepszy miód”

Jeśli ktoś chciałby poznać szczegóły przebiegu tego święta, poniżej podaję link.

👇

https://www.podkarpackie.pl/index.php/rolnictwo/aktualnosci/o-podkarpackim-pszczelarstwie-podczas-swieta-miodu?fbclid=IwAR0vgxZDMd4AnapfmmTEiqPt7MxS5VUvzSSMxg47GyWb1kQit_h-KAHwYi8

Informacja ze spotkania przedstawicieli PZP z Panem Premierem Kowalczykiem z dnia 20 września 2022 r. – prosimy o zapoznanie się osób, chcących korzystać z dofinansowań

W dniu 20 września 2022 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiego Związku Pszczelarskiego z Wicepremierem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Panem Henrykiem Kowalczykiem. Z ramienia Polskiego Związku Pszczelarskiego w spotkaniu uczestniczyli Tadeusz Dylon, prezydent PZP oraz Stanisław Ból, wiceprezydent PZP. W rozmowach przedstawicieli PZP wspierał Pan Grzegorz Lorek, poseł na sejm RP oraz Pan Marian Sikora, przewodniczący Federacji Branżowych związków Producentów Rolnych, której PZP jest organizacją członkowską.

Wśród poruszonych tematów znalazło się podziękowanie dla pana Lecha Kołakowskiego, sekretarza stanu w MRiRW. Dzięki dobrej współpracy pszczelarze będą mogli brać udział w pracach inspekcji weterynaryjnej jeśli zajdzie taka potrzeba. Wierzymy, że uda się dzięki temu zahamować rozwój chorób, szybciej usuwać tereny zapowietrzone itp. Rozporządzenie uchwalone 27 lipca 2022 r. weszło w życie z dniem 11 sierpnia 2022 r.

Najważniejszym problemem była tematyka związana z Planem Strategicznym WPR i działaniami interwencji w sektorze pszczelarskim. Organizacje pszczelarskie cały czas nie mają wiedzy, jak będzie wyglądał cały mechanizm, nie są znane Warunki. Wiadomo, że wszystko ma ruszyć 1 stycznia 2023 r., lecz nikt nie wie, na który dzień organizacje mają zbierać dane o zazimowanych rodzinach pszczelich oraz zapotrzebowanie na kolejny rok na sprzęt pszczelarski (i jaki), pszczoły, pakiety, odkłady czy leki. Otrzymujemy informacje szczątkowe.

Na dzień dzisiejszy wiadomo jedynie, iż każdy pszczelarz będzie musiał uzyskać numer identyfikacyjny EP, czyli każdy musi ubiegać się o wpis do ewidencji producentów posiadany przez ARiMR, obojętnie czy będzie wnioski składał indywidualnie, czy za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej. Jest to naszym zdaniem krzywdzące dla pszczelarzy, którzy nadal będą rozliczać się poprzez organizacje pszczelarskie, szczególnie ci najstarsi i ci, którzy posiadają mało rodzin pszczelich. Zdaniem PZP po to organizacje pszczelarskie miały założone numery EP, żeby nie musieli tego robić pszczelarze indywidualnie. Pszczelarz, który nie korzysta z dopłaty de minimis do przezimowanej rodziny pszczelej, nie powinien mieć obowiązku posiadania numeru EP. To kolejne działanie, które ograniczy udział pszczelarzy korzystających z interwencji i wykluczy tych, którzy nie mają siły lub możliwości, żeby taki numer EP uzyskać, szczególnie najstarsi pszczelarze. Wpłynie to niekorzystnie w głównej mierze na kwestię leczenia pszczół.

Ponadto dla organizacji pszczelarskich powinien być przewidziany tzw. „okres przejściowy”, w którym będzie można wnioski składać przez internet oraz w formie papierowej.

Pan Premier przyznał przedstawicielom PZP rację i postanowił pochylić się nad problemem. Warunki udziału powinny być klarowne i przekazane organizacjom jak najszybciej. Jego zdaniem pszczelarstwo i specyfika roku pszczelarskiego, jak również często wiek pszczelarzy zasługują na indywidualne podejście do sprawy.

Na koniec przedstawiciele Polskiego Związku Pszczelarskiego poruszyli z panem premierem kwestię podniesienia stawki pomocy finansowej do przezimowanej rodziny pszczelej do kwoty 50 zł. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi obecnie analizuje możliwość podwyższenia stawki pomocy, a Pan Premier wierzy, że już wkrótce będzie mógł nam przekazać dobrą wiadomość.

Informacja przekazana przez PZP

XVII Podkarpackie Święto Miodu – 8 październik 2022 r.

Miło nam poinformować, że 8 października 2022 r. odbędzie się XVII Podkarpackie Święto Miodu.

WAŻNE! Na auli, w której będzie odbywało się główne wydarzenie, uczestniczyć może maksymalnie 150 osób, w tym limicie brani pod uwagę są organizatorzy, zaproszeni goście.

Zapraszamy wszystkich pszczelarzy do wzięcia udziału w organizowanych konkursach.

Konkurs – Najlepsza Pasieka Podkarpacia 2022.

Pasieki należy zgłaszać osobiście do Biura WZP w Rzeszowie lub przesłać za pomocą poczty na adres: Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie, ul. Ustrzycka 117a, 35-504 Rzeszów, w terminie do 16 września 2022 r.

– Zgłoszenie powinno zawierać krótki opis pasieki (położenie, rok założenia, ilość pni, ilość zbiorów) oraz minimum 6 zdjęć obrazujących pasiekę. Zdjęcia wyłącznie w postaci elektronicznej (płyta CD), dopuszczalne rozszerzenia plików: jpg, jpeg, png, gif.

Konkurs – Który miód smakuje najlepiej w ocenie konsumenta.

– Każdy pszczelarz może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa gatunki miodu z tegorocznych zbiorów.

– Zgłoszenia w formie słoika z miodem przyjmuje Wojewódzki Związek Pszczelarzy w terminie do 16 września 2022 r.

Konkurs – Producenci miodów pitnych.

– Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa produkty.

– Zgłoszenia w formie butelki z produktem konkursowym przyjmuje Wojewódzki Związek Pszczelarzy w terminie do 16 września 2022 r.

Konkurs – Producenci nalewek miodowych.

– Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa produkty.

– Zgłoszenia w formie butelki z produktem konkursowym przyjmuje Wojewódzki Związek Pszczelarzy w terminie do 16 września 2022 r.

Dofinansowanie na sprzęt pszczelarski i gospodarkę wędrowną – sezon 2022/2023

W związku z wieloma zapytaniami odnośnie wniosków zapotrzebowania na sezon 2022/2023, chcielibyśmy poinformować, że na chwilę obecną nie zostały jeszcze opublikowane nowe warunki wsparcia rynku produktów pszczelich.

Dlatego też nie możemy przygotować wniosków na zakup sprzętu pszczelarskiego i gospodarki wędrownej.

Dopiero po ukazaniu się nowych warunków będziemy mogli przygotować wnioski.

Szanowni pszczelarze,
informujemy, że w dniu dzisiejszym (03.08.2022) biuro Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy ( siedziba ul.Ustrzycka 117A) jest czynne do godziny 11:30.

Oferta na cukier z hurtowni DŻEK

Szanowni Prezesi,

Z uwagi na otrzymywane pytania o to, gdzie można kupić cukier na podkarmianie rodzin pszczelich, poniżej oferta jaką WZP Rzeszów otrzymał od jednej z hurtowni wraz z kontaktem.

Polski Cukier  w workach papierowych a’25kg w cenie 6,1 zł/netto/kg cena ważna na 30 tydzień 2022r.

FHU „DŻEK” G.J. Rzepka Sp. z o. o.ul. Baczyńskiego 9a35-210 Rzeszów

NIP: 517-00-52-731

Tel.: +48 696 067 229E-mail: dzekrz@gmail.com

Zgnilec amerykański na terenie powiatów: strzyżowskiego i krośnieńskiego

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii przesyła w załączeniu Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego Nr 11/2022, z dnia 13 lipca 2022r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: strzyżowskiego i krośnieńskiego.

Prosimy o zapoznanie się z poniższym rozporządzeniem.

Zmiana adresu biura firmy

Szanowni Pszczelarze,
informujemy, że od dnia 17.05.2022r biuro Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie zostało przeniesione na ulicę Ustrzycką 117a.

Adres do korespondencji :
Wojewódzki Związek Pszczelarzy
ul. Ustrzycka 117a
35-504 Rzeszów

Posiadamy również nowy numer stacjonarny: 17 870 07 04
Serdecznie zapraszamy.

🤗

Pomoc dla pszczelarzy – nabór 2022 ARiMR

ARiMR od 1 kwietnia 2022 r. rozpoczęła nabór wniosków o pomoc finansową dla pszczelarzy. Nabór potrwa do 31 maja 2022 r.

Poniżej strona internetowa, z której można zapoznać się z informacjami dot. pomocy, a także pobrać wniosek:

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-pszczelarzy—nabor-2022

Strona internetowa z wnioskiem o nadanie numeru EP:

https://www.gov.pl/web/arimr/wniosek-o-wpis-do-ewidencji-producentow2

Zakup siedziby WZP w Rzeszowie

Informujemy, że w dniu 25 marca 2022 r. Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie zakupił siedzibę WZP, która będzie znajdowała się pod adresem: ul. Ustrzycka 117, 35-504 Rzeszów.

O dokładnej dacie przenosin Prezesi Kół Pszczelarskich zostaną poinformowani listownie oraz zamieszczona zostanie informacja na stronie internetowej.

Apel o zbiórkę miodu

Drodzy Pszczelarze, poniżej zamieszczam apel Prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego Tadeusza Dylona.

Szanowni Prezesi Związków i Kół Pszczelarzy,

Drodzy Pszczelarze,

Każda ludzka tragedia nie powinna pozostać bez echa. Wojna za naszą wschodnią granicą, w Ukrainie, powoduje drżenie serca i chęć niesienia pomocy zarówno tym walczącym na froncie czy cierpiącym w ukryciu, jak i uchodźcom którzy dotarli do Polski.

Dziś kieruję do Was z apel o zbiórkę miodu dla Ukraińców. Bo cóż jeśli nie miód jest najlepsze na podniesienie odporności, na dodanie energii, na osłodę?

Jeśli biura Wojewódzkich/Regionalnych Związków Pszczelarzy mają taką możliwość to właśnie tam powinna być dokonywana zbiórka. Jeśli takiej możliwości nie ma – można zaangażować się w Kołach Pszczelarzy.

Informację o zbiórce najlepiej przekazać do ośrodków, które przyjmują uchodźców oraz do gmin, które będą wiedziały w których miejscach można wspomóc uchodźców.

Z poważaniem

Tadeusz Dylon

Prezydent

Polskiego Związku Pszczelarskiego

Szkolenie „Hodowla i zdrowie pszczół na Podkarpaciu” – harmonogram szkolenia

Zapisy na szkolenie zakończone

Informujemy, że miejsce szkolenia zostało zmienione. Szkolenie „Hodowla i zdrowie pszczół na Podkarpaciu” w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich”, odbędzie się w dniach 19-20.03.2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

Liczba miejsc na każde koło jest ograniczona, zapisy u Prezesów kół.

Ankieta pszczelarska- Instytut Ogrodnictwa-PIB

Drodzy Pszczelarze, w miarę możliwości prosimy o zapoznanie się z poniższą wiadomością Zakładu Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa-PIB oraz o wypełnienie ankiety.

Zakład Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa-PIB zwraca się do Państwa z serdeczną prośbą o wypełnienie ankiety. Ankieta dotyczy fenologii pszczelarskiej, gospodarki pasiecznej, chorób pszczół i wiedzy pszczelarskiej. Dodatkowo zamieszczono również pytania na temat wpływu pandemii COVID-19 na Państwa działalność. Ankieta jest częścią zadania „Monitorowanie fenologiczno-rolniczych warunków stacjonowania pasiek” i jest kontynuacją badań prowadzonych w Zakładzie Pszczelnictwa od 1958 roku. Celem badań jest obserwowanie zmian w polskim pszczelarstwie m.in. w kontekście zmian w przyrodzie i rolnictwie związanych ocieplaniem klimatu. Proszę również o rozpowszechnianie ankiety wśród pszczelarzy.

Ankieta on-line dostępna jest pod adresem https://ankietapszczelarska.pl Ankietę można wypełnić anonimowo zajmuje to około 20 minut. Zachęcam do udziału w badaniach, ponieważ ich wartość zależy od liczby respondentów. Zwracam się również z prośbą do tych pszczelarzy, którzy mają wagi pasieczne, ustawione w pasiece stacjonarnej i chcieliby się podzielić wynikami pomiarów przybytków/ubytków wziątków dobowych. Mogą to być wagi tradycyjne lub elektroniczne. Proszę o kontakt dariusz.gerula@inhort.pl


Z wyrazami szacunku dr hab. Dariusz Gerula koordynator projektu

Pszczelarstwo Polski Okresu IX, X i XI kadencji PZP w moich wspomnieniach

Informujemy o możliwości zakupu książki pt. „Pszczelarstwo Polski okresu IX, X i XI kadencji PZP w moich wspomnieniach”. Opartych na licznych materiałach własnego archiwum.

W książce opisane zostały najważniejsze działania i sukcesy, których doznał PZP w okresie prezesury ks. dr Henryka Ostacha.

Wiarygodna i szczegółowa treść uzupełniona wieloma zdjęciami i kopiami dokumentów. Treść książki recenzją uwiarygodnił prof. dr hab. Artur Stojko.

Zamówione egzemplarze mogą zostać wysłane na adres koła lub pojedynczej osoby. Koszt egzemplarza – 35zł + przesyłka za pobraniem, inna forma przesyłki po kontakcie z autorem (numer telefonu i adres e-mail dostępny w biurze WZP).

Nabycie książki możliwe będzie w marcu, gdyż wtedy zostanie odebrany przez autora nakład z drukarni.

Autorem książki jest Eugeniusz Klimaniec, członek Koła Pszczelarzy w Sejnach od 1983 roku, w latach 1986-1995 aktywny działacz Polskiego Związku Pszczelarskiego, w tym członek i wiceprezes Zarządu Głównego PZP.

59 Naukowa Konferencja Pszczelarska

Informujemy, że do dnia 31 stycznia 2022 r. można zgłaszać swój udział w 59–tej Naukowej Konferencji Pszczelarskiej organizowanej przez Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe wspólnie z Oddziałem Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa PIB w Puławach.

Konferencja odbędzie się będzie w dniach 8-9 marca br., a z uwagi na ciągle trwający stan epidemii i związane z tym ograniczenia odbędzie się w trybie on-line. Wszystkie komunikaty i informacje dotyczące Konferencji dostępne są na stronie internetowej Zakładu Pszczelnictwa w Puławach.

Poniżej znajdziecie Państwo komunikat w tej sprawie oraz link do formularza zgłoszeniowego.

http://www.opisik.pulawy.pl/opisik/

Wręczenie nagród laureatom konkursu „Najbardziej aktywne Koło Pszczelarskie”

W dniu 23.12.2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim po raz siódmy wręczono nagrody laureatom konkursu „Najbardziej aktywne Koło Pszczelarskie”. Do konkursu wpłynęło 15 ankiet z terenu województwa podkarpackiego. Zwycięzcy odebrali atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu pszczelarskiego.

Nagrody zwycięzcom wręczył wicemarszałek Piotr Pilch oraz Tadeusz Dylon, prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego a równocześnie prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie.

Wicemarszałek Piotr Pilch pogratulował zwycięzcom i wyraził podziękowanie za codzienną pracę:

Gratuluję Państwu zwycięstwa w konkursie. Cieszę się, że możemy Państwa nagrodzić sprzętem, który przyda się w waszej codziennej pracy. Dziękujemy za waszą codzienna pracę i działalność edukacyjną. To bardzo ważne, że promujecie tę sztukę wśród dzieci i młodzieży – powiedział wicemarszałek.

To już siódma edycja konkursu, który corocznie jest realizowany w ramach kampanii edukacyjnej pod nazwą: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. W ramach tegorocznego konkursu wpłynęło 15 ankiet, które zostały poddane ocenie przez komisję konkursową.

Konkurs ma na celu docenienie aktywności Kół Pszczelarzy z terenu województwa podkarpackiego. Jest także dla nich swoistym wsparciem za działalność, ale też uhonorowaniem za ciężką pracę – zarówno tę fizyczną prowadzoną w pasiekach, jak również szeroko rozumianą działalność edukacyjną, którą prowadzą wśród swoich członków, jak również wśród dzieci i młodzieży.

Zwycięzcy konkursu „Najbardziej aktywne Koło Pszczelarskie”:

·     W kategorii Kół zrzeszających do 40 członków najwięcej punktów zdobyło Gminne Koło Pszczelarzy w Trzebownisku, którego prezesem Jest Pan Wiesław Jakubowski.

·     W kategorii Kół od 41 do 70 członków zwyciężyło Regionalne Koło Pszczelarzy „BARĆ” w Bielińcu, które reprezentuje Pan Wacław Piędel.

·     W kategorii Kół zrzeszających powyżej 70 członków największą aktywnością wykazał się Powiatowy Związek Pszczelarzy w Lubaczowie, którego prezesem jest Pan Roman Krawczyk.

Dla  Laureatów Konkursu ufundowane zostały nagrody. Są to dekrystalizatory do miodu z funkcją suszenia pyłku. Pozostałym uczestnikom konkursu wręczono nagrody pocieszenia – styropianowe ule odkładowe do wychowu pakietów oraz drobny sprzęt pszczelarski.

Tekst: Daniel Kozik

Zdjęcia: Mateusz Romankiewicz

Biuro prasowe UMWP

Zmarł kol. Eugeniusz Czepiel

Z przykrością informujemy, że we czwartek w wieku 92 lat odszedł Kol. śp. Eugeniusz Czepiel. Wieloletni wiceprezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie, przez długie lata był Prezesem Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kolbuszowej, lekarz weterynarii, który prowadził wiele prelekcji dotyczących chorób pszczół.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 27 grudnia 2021 r., o godzinie 13:00, w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej.

Rodzinie, bliskim i przyjaciołom składamy wyrazy współczucia.

Święta Bożego Narodzenia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
przepełnionych nadzieją z narodzin Pana,
pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia,
radosnych i pogodnych Świąt spędzonych w gronie najbliższych,
zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń.
A nowonarodzony Jezus Chrystus niech Wam zawsze błogosławi.

Prezes, Zarząd i Pracownicy Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie

Wydłużenie naboru wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Szanowni Pszczelarze

Istnieje jeszcze szansa, by pszczelarze skorzystali ze wsparcia w ramach mechanizmów pomocowych wdrażanych przez ARiMR na poddziałanie 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Pomoc na tzw. „małe przetwórstwo” jest kierowana do rolników podejmujących działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania produktów rolnych (PKD) oraz rolników wykonujących lub podejmujących działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD).

W związku z wyznaczonym terminem składania wniosków do 29.12.2021 r. oraz biorąc pod uwagę:

–  okres wzmożonego zaangażowania w sprzedaż produktów rolnych przed końcem roku,

– a także okres świąteczny,

– jak również w trudności w uzyskiwaniu odpowiedniej dokumentacji do wniosków aplikacyjnych ze względu na skutki pandemii COVID-19,

Polski Związek Pszczelarski zwrócił się do wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi Pana Norberta Kaczmarczyka o wydłużenie terminu,  do którego mogą być składane wnioski aplikacyjne.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził zgodę na wydłużenie naboru wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach PROW 2014-2020 – nabór tematyczny o kolejny miesiąc, tj. do dnia 28 stycznia 2022 r.

Niżej przekazujemy link do strony, gdzie można uzyskać informacje na co można uzyskać wsparcia. W załączeniu przekazujemy również pozytywną informację z MRiRW.

https://www.gov.pl/web/arimr/nabor-2021-30-listopad—29-grudzien-tematyczny-pkd-i-rhd

https://pzp.biz.pl/wp-content/uploads/2021/04/Wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-rolnych-obrot-nimi-lub-ich-rozwoj.pdf

Wierzymy, że z wydłużonego terminu będą mogli skorzystać pszczelarze, członkowie Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Produkty rolne przetwarzane i zbywane w ramach rolniczego handlu detalicznego:

Lp.Kategoria/produkt rolny
14Produkty pszczele nieprzetworzone, w tym miód, pyłek pszczeli, pierzga, mleczko pszczele

Pozdrawiam

Tadeusz Dylon

Prezydent

Polskiego Związku Pszczelarskiego

Zielony Parasol On-line – IV Konferencja Pszczelarzy, Ekologów i Leśników – aktualizacja

Link do YOUTUBE: 1 dzień konferencji – piątek: 17.12.2021r. od godz.  9.00 – 13.00  kliknij tutaj.

Link do YOUTUBE: 2 dzień konferencji – sobota: 18.12.2021r. od godz. 9.00 – 13.00 kliknij tutaj.

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Konferencji „Zielony Parasol” On-line, która odbędzie się 17 i 18 grudnia o godz. 9.00. Dla pierwszych 300 zarejestrowanych uczestników, którzy wezmą udział w Konferencji organizatorzy przewidzieli zestaw materiałów konferencyjnych i gadżety. Rejestracja od soboty 11.12 od godz. 12.00, na stronie internetowej www.zielony-parasol.pl lub pod tym linkiem https://forms.gle/kWW5JPTpcLLovckM7

XXXIII Ogólnopolska Pielgrzymka Pszczelarzy na Jasną Górę

Szanowni Państwo,

Dla wszystkich pszczelarzy, którzy z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć osobiście w XXXIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Pszczelarzy na Jasnej Górze w dniach 6-7 grudnia 2021 r., oraz dla pasjonatów pszczelarstwa, udostępniamy linki do kanału Youtube Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze.

W ten sposób każdy chętny będzie mógł uczestniczyć w uroczystościach. Prosimy o udostępnienie informacji do kół pszczelarzy i pszczelarzom.

Transmisja Mszy Św. w dniu 6 grudnia o godz. 19:30 oraz  o godz. 21:00  Apel Jasnogórski.

Transmisja  Mszy Św. w dniu 7 grudnia o godz. 11:00 w intencji Pszczelarzy – XXXIII Ogólnopolska Pielgrzymka Pszczelarzy na Jasną Górę.

W przypadku trudności z połączeniem z przekazanymi linkami uprzejmie informuję, iż transmisje będą również dostępne na stronie Polskiego Związku Pszczelarskiego:

oraz na stronie RZP Częstochowa:

http://www.rzpcz.pl/post?strona=2112041904

Transmisje można znaleźć także bezpośrednio na kanale youtube Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze:

https://www.youtube.com/channel/UCKAtPxfE2RAHSCwDABMMeAg – na razie w części „nadchodzące transmisje na żywo”

Wyniki Konkursu „Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie” zorganizowanego w 2021 r.

W dniu 29 listopada obradowała komisja konkursowa powołana przez Marszałka Województwa Podkarpackiego w składzie:

Tadeusz Dylon – Przewodniczący Komisji konkursowej

Roman Jasiński – Członek Komisji konkursowej

Maciej Pietrucha – Członek Komisji konkursowej

Katarzyna Tymuła – Członek Komisji konkursowej

W ramach konkursu w bieżącym roku wpłynęło 15 ankiet. Komisja dokonała ich oceny oraz przyznała punkty zgodnie z § 5 Regulaminu konkursu.

W wyniku oceny ustalono:

 • Wśród Kół liczących do 40 członków największą ilość punktów uzyskało

Gminne Koło Pszczelarzy w Trzebownisku

 • Wśród Kół zrzeszających od 41 do 70 członków Laureatem zostaje

Regionalne Koło Pszczelarzy „Barć’ w Bielińcu.

 • Zwycięzcą wśród Kół liczących powyżej 70 członków zostaje

Powiatowy Związek Pszczelarzy w Lubaczowie.

Serdecznie Gratulujemy zwycięstwa w konkursie a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział. Dla Laureatów Konkursu Samorząd Województwa Podkarpackiego ufunduje nagrody główne.

Wszyscy uczestnicy tegorocznej edycji konkursu otrzymają nagrody pocieszenia.

O terminie wręczenia nagród głównych oraz sposobie odbioru nagród pocieszenia zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.

Strategia walki z Warrozą – ostatni zabieg

Proszę o zapoznanie się z notatką dot. walki z warrozą od Pana Marka Barzyka

Strategia walki z Warrozą – ostatni zabieg.

Zabieg oczyszczający rodziny pszczele z pozostałości Warrozy.

Według długoterminowych prognoz meteorologicznych w ciągu najbliższych kilku dni należy przeprowadzić ostatni w tym roku zabieg przeciwko Warrozie. Zalecamy zabieg przy użyciu kwasu szczawiowego lub odymienie Apiwarolem. W naszym regionie rodziny prawidłowo zazimowane nie mają czerwiu, tak więc mamy szanse na zniszczenie pasożyta w 100%.

Prognozy pogody wykluczają warunki przy których mogłoby dojść do reinwazji pasożyta. Jeśli macie w pobliżu swoich pasiek inne pasieczyska, postarajcie się aby sąsiedzi również przeprowadzili zabiegi w tym terminie.

Z pszczelarskim pozdrowieniem,

Prezes Koła Pszczelarzy w Krośnie

Marek Barzyk

Konkurs na Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie

Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie, zapraszają do udziału w tegorocznej edycji konkursu pn.: „Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie”, realizowanego w ramach kampanii informacyjno – edukacyjnej „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”.

W załącznikach znajdziecie Państwo pismo skierowane do Kół Pszczelarzy, regulamin konkursu oraz ankietę konkursową w wersji edytowanej.

Termin złożenia/wysyłki ankiet – do 19 listopada 2021 r.

Do uczestników szkolenia on-line „Apifitoterapia – korzyści z połączenia miodów i ziół” z dnia 10 października 2020 r.

Uprzejmie prosimy Wszystkich Uczestników szkolenia zorganizowanego w dniu 10 października 2020 przez zespół z Uniwersytetu Rzeszowskiego kierowany przez prof. UR Małgorzatę Dżugan, o pilne wypełnienie ankiety ewaluacyjnej dostępnej pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6LPWO-sHtenxjGsoaJfPW4jLP4-bF4XnEgF8K2rovz246iA/viewform?usp=sf_link

Zebranie tych ankiet jest niezbędne do oceny jakości szkolenia i wykazania potrzeby organizacji kolejnych szkoleń przez Uniwersytet Rzeszowski.

W imieniu zespołu dr hab. inż. prof. UR Małgorzata Dżugan


Proszę także o wypełnienie drugiej ankiety, która znajduje się poniżej w pdf:

Zalecenie stosowania leków przeciwko warrozie na jesień

Dawkowanie leków przeciwko warrozie pszczół

Apiwarol – 5-6 tabletek na 1 rodzinę

Biowar – 2 paski na 1 rodzinę

Apivar – 2 paski na 1 rodzinę

Bayvarol – 1 opak (4 paski) na 1 rodzinę

Apiguard – 2 tacki na 1 rodzinę

Thymovar – 2-4 paski na 1 rodzinę

Api Life Var – 2 opak (4 płatki)

Varromed – 1 but/ 9 rodzin

PolyVarYellov – 1 opak/ 5 rodzin

Informacja przekazana przez lek. wet. Mariana Barana

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – Prosimy o zaangażowanie się w sprawę dotyczącą wszystkich Pszczelarzy

Proponowany Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, przyczyni się do tego, że wszystkie zadania realizowanie w ramach „Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich” zostaną przeniesione do ARiMR. Jedna ze zmian dotyczyć będzie tego, że Pszczelarz sam będzie musiał napisać projekt o dofinansowanie na zakup: leków, matek pszczelich, odkładów, sprzętu pszczelarskiego, urządzeń gospodarki, nie będzie to jak do tej pory, że zgłasza się zapotrzebowanie na zakup jednej z powyższych pozycji, trzeba będzie dodatkowo przejść przez całą procedurę, którą na chwilę obecną wykonują Związki Pszczelarskie w imieniu Pszczelarzy.

Poniżej link do ankiety oraz plików związanych z Planem Strategicznym, bardzo prosimy Pszczelarzy, organizacje pszczelarskie o wypełnienie ankiety i przesłanie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi najpóźniej do 14 września.

https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-drugiej-wersji-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027

Formularz jest na dole linkowanej strony. Zaznaczamy odpowiednie kółeczko (wypowiedź jako osoba fizyczna, koło, związek itp. klikamy „dalej” i po kolei wypełniamy formularz proponując korektę).

W drugiej części zaznaczamy kółeczko przy opisie interwencji jak poniżej, która dotyczy wsparcia dla pszczelarstwa.

ROZDZIAŁ 5. OPIS INTERWENCJI: PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE, INTERWENCJE SEKTOROWE I INTERWENCJE NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 5.2. Opis interwencji sektorowych I 6.1-7. Interwencja w sektorze pszczelarskim – pomoc techniczna, wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej/ pomoc techniczna, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych/ wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi/ ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej/ pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół/ wsparcie naukowo-badawcze/ wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych.

XVI Podkarpackie Święto Miodu – transmisja online z wydarzenia

W związku z maksymalną liczbą uczestników wynoszącą 150, która może wziąć udział w wydarzeniu na auli w Urzędzie Marszałkowskim, informujemy o możliwości śledzenia wydarzenia na żywo, za pośrednictwem transmisji online. Transmisja rozpocznie się równocześnie z obchodami XVI Podkarpackiego Święta Miodu.

Poniżej link do transmisji

https://www.podkarpackie.pl/index.php/biuro-prasowe/transmisja

Europejski Kongres Pszczelarski

Zapraszamy do udziału w Europejskim Kongresie Pszczelarskim, zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej:

http://beecome2021.plWYKŁADY BEECOME 2021

Pierwszy dzień wykładów 20-11-2021

Nowe wyzwania dla pszczelarstwa: zmiany klimatyczne i dobrostan pszczół – Etienne Bruneau  

Wyniki badania B-RAP – Lotta Fabricius  

Wyniki ogólnoeuropejskiego eksperymentu dotyczącego interakcji genotyp-środowisko – Dr. Fani Hatjina  

Czy możliwa jest hodowla pszczół wykazujących cechy odporności na warrozę? – dr hab. Małgorzata Bieńkowska  

Zagrożenie dla Europy ze strony Vespa velutina – PhD Daniela Laurino  

Choroby pszczół a zmiany klimatyczne – dr n. wet., lek. wet. Anna Gajda  

Drugi dzień wykładów 21-11-2021

Obrót pszczołami – łatwo, czy trudno? Przepisy Unii Europejskiej (UE) i wytyczne OIE dotyczące obrotu pszczołami w obrębie i poza UE. – lek. wet. Andrzej Bober  

Przypadek pszczelarstwa ekologicznego w Polsce i jego perspektywy na przyszłość – dr hab. Dariusz Gerula  

Pszczelarstwo w Słowenii – przykład zrównoważonego rozwoju i sukcesu – Dr. Peter Kozmus  

Sektor pszczelarski w Polsce – dr Piotr Semkiw  

W jaki sposób pestycydy zagrażają zrównoważonemu pszczelarstwu – dr Piotr Mędrzycki   + Więcej

Feromony pszczoły miodnej jako czynniki poznawcze: niespodziewana rola poza komunikacją wewnątrzgatunkową – Prof. Dr. Martin Giurfa  


Rejestracja

Konferencja w całości tłumaczona na język polski, angielski, rosyjski i francuski

Dlaczego warto zarejestrować się na BEECOME 2021 ONLINE?

– dostęp do transmisji wykładów w kilku wersjach językowych
– możliwość uczestniczenia w czacie konferencji z pszczelarzami z całego świata
– możliwość zadawania pytań wykładowcom na żywo
– uczestnictwo w wirtualnych targach sprzętu pszczelarskiego
– indywidualna obsługa klienta podczas show-roomów
– całkowicie darmowa rejestracja

W celu rejestracji należy wejść na stronę http://beecome2021.pl, na której można wypełnić i wysłać formularz.

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu

Zaproszenie do składania ofert w ramach mechanizmu Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich

Informujemy, że od dnia 23.08.2021 r., rozpocznie się przyjmowanie ofert w ramach mechanizmu Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich na lata 2020-2022, na rok 2022 na następujące programy:

 • zakup sprzętu pszczelarskiego;
 • zakup leków do zwalczania warrozy;
 • zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej;
 • zakup pszczół;
 • wykonanie analiz jakości miodu.

Prosimy o przesyłanie ofert wraz z katalogami i ulotkami do biura Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie na adres:

ul. 8-go Marca 3, 35-065 Rzeszów

Zapraszamy producentów sprzętu pszczelarskiego do składania ofert, bardzo proszę o uwzględnienie możliwego wzrostu cen, już teraz na przyszły rok w katalogu, ofercie, na ich podstawie będą składanie wnioski o dofinansowanie.

Informacja w sprawie zapotrzebowania na sprzęt i urządzenia – AKTUALIZACJA 15.09.2021 r.

Informujemy, że nowe warunki udziału w mechanizmie „Wsparcie Rynków Produktów Pszczelich” na rok 2021-2022, wprowadziły otwarty katalog sprzętu pszczelarskiego, więc każdy sprzęt pszczelarski jest objęty refundacją, wyjątek stanowić będą drobne sprzęty, które mogą nie przetrwać 5 lat, bądź łatwo można je zgubić. W związku z tym, drobny sprzęt pszczelarski lub taki, który łatwo może się zniszczyć, nie będzie przez nas brany pod uwagę na złożonych wnioskach. Dodam jeszcze, że to dotyczy tylko sprzętu pszczelarskiego, zakup urządzeń gospodarki wędrownej nadal ma zamknięty katalog urządzeń.

Prosimy o zapoznanie się z zaktualizowanymi warunkami udziału w mechanizmie „Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich” na rok 2021-2022.

Zostały także zaktualizowane formularze na zakup sprzętu oraz urządzeń gospodarki wędrownej

Informujemy, że od 01.09.2021 r. rozpocznie się przyjmowanie formularzy zapotrzebowania na sprzęt pszczelarski oraz urządzeń gospodarki wędrownej.

 • razem z formularzem na urządzenia gospodarki wędrownej należy dostarczyć ofertę handlową na urządzenie, które zostanie w nim wskazane, bez takiej oferty nie będzie rozpatrzony.

We wniosku należy wypełnić wszystkie pola, dołączyć 2 kserokopie dokumentu potwierdzającego umieszczenie produktów pszczelich na rynku, podpisane  „Za zgodność z oryginałem” oraz czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Niepoprawne wypełnienie wniosku lub brak dołączenia 2 kserokopii dokumentu potwierdzającego umieszczenia produktów pszczelich na rynku skutkować będzie odrzuceniem wniosku!!!

Prosimy, aby Pszczelarze dostarczyli wnioski do Prezesów kół z wyprzedzeniem, aby Prezesi mogli wysłać/dostarczyć zbiorczo do WZP w Rzeszowie do dnia 30.09.2021 r.

Na formularzach należy uwzględnić liczbę pni, które będą posiadane i opłacone na dzień 30.09.2021 r.

XVI Podkarpackie Święto Miodu – 11 wrzesień 2021 r.

Miło nam poinformować, że 11 września 2021 r. odbędzie się XVI Podkarpackie Święto Miodu.

PROGRAM:

10:00-10:20 Uroczyste otwarcie XVI Podkarpackiego Święta Miodu – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie

10:20-10:40 Wręczenie odznaczeń związkowych

10:40-10:50 Podsumowanie i ogłoszenie wyników konkursu „Najlepsza Pasieka Podkarpacia 2021”

10:50-11:10 Podsumowanie i ogłoszenie wyników konkursu „Producenci miodów pitnych i nalewek miodowych”

11:00-13:00 „Prawidłowe przygotowanie rodzin pszczelich do zimowli gwarancją wykorzystania pożytków wczesnowiosennych”” – Mariusz Chachuła

13:00-13:30 Przerwa

13:30-14:00 „Aktualne problemy pszczelarstwa w Polsce i na Podkarpaciu” – Tadeusz Dylon Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy

14:00-15:00 Podsumowanie i ogłoszenie wyników konkursu „Który miód najlepiej smakuje w ocenie konsumentów”

15:00-16:00 Dyskusja i zakończenie XV Podkarpackiego Święta Miodu

Ze względu na covid-19 na auli, w której będzie odbywało się główne wydarzenie uczestniczyć może maksymalnie 150 osób, w tym limicie brani pod uwagę są organizatorzy, zaproszeni goście.

Zapraszamy wszystkich pszczelarzy do wzięcia udziału w organizowanych konkursach.

Konkurs – Najlepsza Pasieka Podkarpacia.

– Pasieki należy zgłaszać w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy do 13 sierpnia 2021 r.

– Zgłoszenie powinno zawierać krótki opis pasieki (położenie, rok założenia, ilość pni, ilość zbiorów) oraz minimum 6 zdjęć obrazujących pasiekę. Zdjęcia wyłącznie w postaci elektronicznej (płyta CD), dopuszczalne rozszerzenia plików: jpg, jpeg, png, gif.

Konkurs – Który miód smakuje najlepiej w ocenie konsumenta.

– Każdy pszczelarz może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa gatunki miodu z tegorocznych zbiorów.

– Dwa słoiczki miodu zgłoszonego do konkursu, pszczelarz dostarcza do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w terminie do 13 sierpnia 2021 r.

Konkurs – Producenci miodów pitnych i nalewek miodowych.

– Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa produkty.

– Zgłoszenia w formie butelki z produktem konkursowym przyjmuje Wojewódzki Związek Pszczelarzy w terminie do 13 sierpnia 2021 r.


REFUNDACJA – BARDZO WAŻNE – prosimy o przeczytanie do samego końca

Chciałbym poinformować, że są jeszcze Pszczelarze, którzy nie dostarczyli do nas dokumentów (termin był do 30 czerwca), w przyszłym tygodniu będziemy jeszcze na nie czekali.

Brak dostarczenia do WZP w Rzeszowie pełnej dokumentacji, będzie równoznaczny z brakiem otrzymania refundacji. Każda kserokopia dokumentu (po dwa egzemplarze kserokopii, paragraf 5 umowy) musi być podpisana czytelnie z imienia i nazwiska.

Dodatkowo na przelewie musi widnieć imię i nazwisko Pszczelarza, z którym jest podpisana umowa, ewentualnie wymagane jest oświadczenie (2 egzemplarze) osoby, która dokonuje płatności w jego imieniu, np.

1 – syn płaci za tatę za sprzęt, syn musi napisać oświadczenie i je podpisać;

2 – gdy małżonka płaci ze wspólnego konta, logując się własnym loginem i ona widnieje na przelewie, to wtedy Pszczelarz może napisać oświadczenie (także 2 egzemplarze), że jest współwłaścicielem konta i podpisać się pod nim.

Jeśli ktoś nie pamięta czy wysyłał to proszę ponownie przesłać, nie będę udzielał tej informacji telefonicznie.

Pszczelarze, którzy wysyłali dokumenty i mają pewne braki (niepełne/podpisy, brak oświadczeń, pojedyncze egzemplarze dokumentów), zostaną o tym poinformowani telefonicznie, z informacją czego brakuje.

Proszę o rozpowszechnienie tej wiadomości.

Dodatkowe środki na krajowe programy na rzecz poprawy produkcji wprowadzania do obrotu produktów pszczelich

W związku z decyzją wykonawczą Komisji z dn. 9.06.2021 r., która zatwierdza zmienione krajowe programy dot. pszczelarstwa, przedłożone przez państwa członkowskie na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2012, informujemy o otrzymaniu dodatkowych środków na realizację projektów w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2020/2021.

Informujemy, że w związku z bardzo małą podażą oferowanych odkładów na rynku, jak i małą liczbą producentów, Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie nie jest w stanie zaspokoić potrzeb Pszczelarzy, w tej sytuacji jesteśmy zmuszeni dokonać ich redukcji.

Aktualizacja – szkolenie pt. „Gospodarka Pasieczna od jesieni do jesieni” – zwiększenie liczby osób biorących udział i możliwość zapisania się

Informujemy, że jeszcze istnieje możliwość zapisania się na szkolenie, ponieważ została zwiększona maksymalna liczba osób uczestniczących w szkoleniu w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich”, realizowanego w sezonie 2020/2021. Szkolenie odbędzie się w dniach 19-20.06.2021 r., w PODR Boguchwała.

W szkoleniu będą mogli brać udział Pszczelarze, którzy zostali zgłoszeni przez koła do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie do dnia 30 września 2020 r. oraz osoby, które dopiero planują założyć pasiekę i nie posiadają nadanego numeru weterynaryjnego.

Dane niezbędne do zgłoszenia na szkolenie:

 1. imię i nazwisko
 2. numer PESEL
 3. adres zamieszkania
 4. numer telefonu
 5. posiadane numery weterynaryjne (oświadczenie o planowanym założeniu pasieki, jeśli nie posiada się numeru weterynaryjnego)

Dopłaty do przeziomowanych rodzin pszczelich (pod tekstem dokumenty do pobrania)

Z dniem 28 maja 2021 r. rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie pomocy dla pszczelarzy będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

W załączeniu przekazujemy wnioski (pod tekstem)

Wzór wniosku o pomoc dla pszczelarzy w formacie PDF
Wzór wniosku o pomoc dla pszczelarzy w formacie Excel

oraz
Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc dla pszczelarzy

a także

Wniosek_o_wpis_do_ewidencji_producentow EP

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać na formularzu (jak w załączeniu) opracowanym i udostępnionym przez Agencję lub pobrać ze strony Agencji ARiMR https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-pszczelarzy-do-przezimowanych-rodzin-pszczelich.html

Wnioski składać należy do Kierownika BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, w terminie od dnia: 28.05.2021r. do dnia 30.06.2021 r.

W przypadku złożenia wniosku w terminie innym niż określony powyżej nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Beneficjentem pomocy może być pszczelarz:

 1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tzw. numer EP
 2. który prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Do wniosku należy dołączyć:

1) w przypadku braku tzw. numeru EP, należy do wniosku dołączyć wypełniony i podpisany wniosek o wpis do EP (w załączeniu Wniosek_o_wpis_do_ewidencji_producentow) .

2) zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o:

 • wpisaniu, pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 • liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc,

3) zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.


Informacja w sprawie zasad uzyskiwania numerów identyfikacyjnych w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (otwórz) – dotyczy wnioskodawców, którzy nie posiadają takiego numeru.

Wnioski można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje taka możliwość.

Za datę złożenia wniosku będzie uważana data nadania, w przypadku platformy ePUAP i rejestrowanej przesyłki pocztowej, a w przypadku umieszczenia wniosku we wrzutni lub złożenia na kancelarii Biura Powiatowego, data umieszczenia we wrzutni lub odpowiednio złożenia w kancelarii.

W przypadku skorzystania z wrzutni, jeżeli wnioskodawca chce otrzymać potwierdzenie złożenia, do wniosku należy dołączyć dane kontaktowe (adres e- mail, bądź nr. telefonu komórkowego) ze wskazaniem, że za pośrednictwem tego adresu e-mail lub numeru telefonu, Agencja ma poinformować o przyjęciu wniosku poprzez wrzutnie.

Pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół ustala się w formie dotacji do każdej przezimowanej rodziny pszczelej, przy stawce dotacji wynoszącej 20 zł na rodzinę pszczelą na rok.

Wysokość pomocy, ustala się jako iloczyn liczby przezimowanych rodzin pszczelich oraz stawki pomocy na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą.

W przypadku, gdy ze złożonych wniosków będzie wynikało, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 35,5 mln zł do obliczenia wysokości tej pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 35,5 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającej ze złożonych wniosków.

Pomoc, jest wypłacana na rachunek pszczelarza wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w tzw. EP.
Pomoc, ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9 ze zm.) oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Wprowadzenie powyższej pomocy wynika z opublikowania w dniu 20.05.2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 926 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.05.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poprzez dodanie § 13zf oraz § 13zg, którym wprowadza się pomoc dla pszczelarzy.

Wszelkie pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla producentów rolnych należy kierować do właściwych miejscowo palcówek ARiMR – (otwórz) lub na adres na: info@arimr.gov.pl

Poniżej pliki do pobrania

Zmarł Bogdan Gwiszcz

Z wielkim smutkiem informujemy, że w dniu 24 maja odszedł Ś.P. Bogdan Gwiszcz, Członek Zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie, Prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy Pogórza Strzyżowskiego.

Uroczystości żałobne odbędą się 27 maja 2021 r. o godz. 14:00 w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzyżowie.

Różaniec o godzinie 13:30

Szkolenie pt. „Gospodarka Pasieczna od jesieni do jesieni”

Informujemy o możliwości zapisu na szkolenie w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich”, realizowanego w sezonie 2020/2021. Szkolenie odbędzie się w dniach 19-20.06.2021 r., w PODR Boguchwała.

Maksymalna liczba osób biorących udział w szkoleniu wynosi 50 (możliwe zwiększenie limitu, zależnie od sytuacji epidemiologicznej), decyduje kolejność zgłoszeń.

W szkoleniu będą mogli brać udział Pszczelarze, którzy zostali zgłoszeni przez koła do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie do dnia 30 września 2020 r. oraz osoby, które dopiero planują założyć pasiekę i nie posiadają nadanego numeru weterynaryjnego.

Pszczelarze, którzy do 30 kwietnia 2021 r. przesłali e-mailowo zgłoszenia ze wszystkimi potrzebnymi informacjami i spełniają jeden z powyższych warunków, zostają zapisani na szkolenie w pierwszej kolejności. Zapisani na szkolenie zostaną poinformowani telefonicznie.

Dane niezbędne do zgłoszenia na szkolenie:

 1. imię i nazwisko
 2. numer PESEL
 3. adres zamieszkania
 4. numer telefonu
 5. posiadane numery weterynaryjne (oświadczenie o planowanym założeniu pasieki, jeśli nie posiada się numeru weterynaryjnego)
 6. adres e-mail (na który zostaną wysłane informacje dotyczące dołączenia do platformy po zapisie)

Zgłoszenia będą przyjmowane w formie listownej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres wzpwrzeszowie@gmail.com do dnia 31 maja 2021 r.

Osoby, które dostaną się na szkolenie zostaną poinformowane telefonicznie.

Przesłanie zgłoszenia nie gwarantuje udziału w szkoleniu. W przypadku, gdyby ktoś nie mógłby uczestniczyć w szkoleniu to prosimy o jak najszybsze poinformowanie o rezygnacji.

Dopłaty do przezimowanych rodzin pszczelich

Poniżej przekazujemy pełną treść rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000926/O/D20210926.pdf

Nowelizacja rozporządzenia wchodzi w życie z dniem 28 maja 2021 r. a to oznacza, że wnioski będzie można składać od 28 maja 2021r. do dnia 30.06.2021r.

20 maja 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 926, zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nowelizacja rozporządzenia wprowadza nowe formy pomocy dla pszczelarzy, będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (§13zf oraz §13zg).
W 2021 r. wnioski będą przyjmowane do  30.06.2021r.
, a w kolejnych latach od 1 kwietnia do 31 maja.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Podstawa prawna: § 13 zf, 13 zg oraz 13zh rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) – zmiana opublikowana w Dz. U. z 2021 r. poz.926.

Pomoc dla pszczelarzy:
W 2021 r. od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia, tj. od 28 maja 2021r. do dnia 30.06.2021r. pszczelarze, będący podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt będą mogli składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej.

Natomiast w kolejnych latach wnioski będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja roku, za który składany jest wniosek.

Agencja będzie udzielała pomocy finansowej na podstawie wniosku pszczelarza, złożonego do właściwego Biura Powiatowego Agencji ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Do wniosku, będzie należało dołączyć:

 1. zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu, nie później niż w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, za który jest składany wniosek, pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz o aktualnej liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc, o której mowa w ust. 1.;
 2. zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.

Pomoc będzie udzielana w formule pomocy de minimis w rolnictwie zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.
Stawka pomocy wynosi 20 zł na każdą przezimowaną rodzinę pszczelą.

Spotkanie w pasiece KPMR

20.05.2021 r. z okazji Światowego Dnia Pszczół w pasiece KPRM odbyło się spotkanie, w którym udział brali: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda, Poseł Grzegorz Lorek, Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego Tadeusz Dylon oraz Sekretarz Polskiego Związku Pszczelarskiego Stanisław Ból.

Podczas celebracji tego jakże ważnego święta, poruszone zostały niezwykle ważne tematy dotyczące pszczelarstwa oraz wpływu pszczół na nasze środowisko. Dodatkowo dnia wcześniejszego Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie dotyczące dopłaty do przezimowanych rodzin pszczelich.

Wsparcie do przezimowanych rodzin pszczelich

Rada Ministrów przyjęła w dniu 19 maja 2021 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rząd, na wniosek przedłożony przez Pana Grzegorza Pudę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uznał że pszczelarzom należy się pomoc w postaci dopłat do przezimowanych rodzin pszczelich.

Dzięki intensywnym działaniom Polskiego Związku Pszczelarskiego i przychylności Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi udało się zakończyć prace w tym zakresie.

Pszczoły odpowiadają za zapylanie 80% roślin uprawnych i dziko rosnących. Jednak zmieniające się warunki pogodowe (ciepłe zimy, chłodne wiosny oraz ekstremalne zjawiska typu wichury, tornada czy gradobicia) negatywnie wpływają na prowadzenie gospodarki pasiecznej. Nasilają się również choroby pszczół, które skutkują ich dużą umieralnością.

Rozporządzenie ustanawia wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność związaną z utrzymywaniem pszczół. Dotacja wyniesie 20 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej.

Nowe rozwiązania wejdą w życie po 7 dniach od ogłoszenia.

Gdy tylko dostaniemy informacje dot. składania wniosków to zostaną one opublikowane.

Szkolenie w formie online pt. „Gospodarka Pasieczna od jesieni do jesieni” – odwołane

Informujemy, że związku ze zbyt małym zainteresowaniem szkoleniem „Gospodarka Pasieczna od jesieni do jesieni” w formie online, jesteśmy zmuszeni zrezygnować z jego przeprowadzenia.

Ponadto informujemy, że planowane będzie przeprowadzenie powyższego szkolenia w formie tradycyjnej, w czerwcu. Liczba miejsc i jego organizacja będzie zależna od sytuacji epidemiologicznej i związanych z tym wytycznych.

W szkoleniu będą mogli brać udział Pszczelarze, którzy zostali zgłoszeni przez koła do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie do dnia 30 września 2020 r. oraz osoby, które dopiero planują założyć pasiekę.

Osoby, które do 30 kwietnia 2021 r. przesłały e-mailowo zgłoszenia ze wszystkimi potrzebnymi informacjami i spełniają jeden z powyższych warunków, zostają zapisane na planowane szkolenie.

W późniejszym czasie zostanie podana informacja odnoście składania zgłoszeń.

Nabór nowych zgłoszeń rozpocznie się od momentu opublikowania dokładniejszych informacji odnośnie szkolenia. Wysyłane wcześniej nie będą brane pod uwagę.

Szkolenie w formie online pt. „Gospodarka Pasieczna od jesieni do jesieni”

Informujemy o możliwości zapisu na szkolenie online w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich”, realizowanego w sezonie 2020/2021, które odbędzie się w dniach 15-16.05.2021 r. na platformie do konferencji internetowej „WEBEX”.

Maksymalna liczba osób biorących udział w szkoleniu wynosi 200, decyduje kolejność zgłoszeń.

Dane niezbędne do zapisu na szkolenie:

 1. imię i nazwisko
 2. numer PESEL
 3. adres zamieszkania
 4. numer telefonu
 5. posiadane numery weterynaryjne
 6. adres e-mail (na który zostaną wysłane informacje dotyczące dołączenia do platformy po zapisie)

Zgłoszenia będą przyjmowane w formie listownej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres pocztowy wzpwrzeszowie@gmail.com

Zapisywać można się do dnia 30.04.2021 r.